Aftonbladet rapporterar om Haverikommissionens rapport om dödsolyckan på Gröna Lund

Från www.aftonbladet.se/nyheter/a/jQz4Mq/grona-lund-slutrapporten-om-dodsolyckan-med-jetline-2023-slapps
Haverikommissionens 16 rekommendationer Gröna Lund AB rekommenderas att:
* Utveckla säkerhetsarbetet för attraktionsverksamheten så att det minst säkerställer att: * risker i form av organisatoriska och tekniska brister som kan leda till olyckor kontinuerligt identifieras, analyseras och åtgärdas, * rutiner tas fram som säkerställer att utbytesdelar uppfyller de krav som ursprungligen ställts för den berörda attraktionen, * kontroller anpassas till en attraktions driftstid och identifierade risker, * hela säkerhetsarbetet återkommande följs upp, utvärderas och vid behov revideras. Polismyndigheten rekommenderas att:
* Genomföra en översyn av föreskrifterna om tivolianordningar. Översynen bör syfta till en höjd säkerhetsnivån, bland annat genom att: * tivoliföretagens ansvar för säkerheten lyfts fram tydligare, bland annat att ansvaret omfattar alla de åtgärder som krävs för att attraktionen ska ha en betryggande säkerhet mot olycksfall, * behovet av ett systematiskt säkerhetsarbete återspeglas, * specifika krav på kontroller och besiktningar införs för att säkerställa att en tivoliattraktion inte genomgått ändringar eller ingrepp som kan försämra attraktionens säkerhet, * de allmänna råden om journalföring kompletteras så att det i journalen för varje attraktion även framgår vilka underhållsåtgärder, ändringar eller ingrepp som genomförts på attraktionen, * hänvisningar till gällande standarder uppdateras, * det tydliggörs att kraven om drift och underhåll i gällande standarder även omfattar tivoliattraktioner tillverkade före den 1 juli 2006. * Om Polismyndigheten vid översynen bedömer att tillräckliga ändringar inte är möjliga på föreskriftsnivå bör Polismyndigheten överlämna frågan om nödvändiga författningsändringar till regeringen. Regeringen rekommenderas att:
* Vidta åtgärder för att stärka den offentliga tillsynen över tivoliverksamheter. I en förstärkt tillsyn bör bland annat ingå möjligheter till löpande tillsynsåtgärder och tillsynsbesök. I verksamheten bör även ingå rådgivning och information till tivoli­företagen om de krav som ställs på säkerheten vid tivoliattraktioner och hur dessa kan tillgodoses, till exempel genom riskanalyser och ett systematiskt säkerhetsarbete. * Vid behov vidta åtgärder så att de ändringar i föreskrifterna som anges i rekom­men­dationen till Polismyndigheten (SHK 2024:07 R3) kan komma till stånd, eller att motsvarande ändringar genomförs i lag eller förordning. International Association of Amusement Parks and Attractions, IAAPA, rekommenderas att:
* Sprida SHK:s slutrapport till sina medlemmar och i sina säkerhetsforum för att ge medlemmarna underlag för att bedöma behovet av förändrade krav på fasthåll­ningsanordningar för bergochdalbanor. Vid informationstillfällena bör även rappor­tens iakttagelser om behovet av ett systematiskt säkerhetsarbete och använd­ningen av utbytesdelar i bergochdalbanor lyftas fram.