Om SNSS

Föreningen Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet, SNSS är en sammanslutning av personer i Sverige med intresse för systemsäkerhet.

SNSS är en ideell förening med syfte att:

  • Sprida och öka kunskap inom området systemsäkerhet.
  • Skapa och underhålla informella kontakter mellan företag och personer som arbetar med systemsäkerhet.

Vår vision är att vara det främsta professionella nätverket i Sverige för spridning av kunskap om säkerhetsarbete och hantering av risker i system.

Området systemsäkerhet är tvärvetenskapligt och föreningens medlemmar representerar många olika specialistområden inom teknik, beteendevetenskap, juridik och verksamhetsledning.

Nätverket är öppet för alla som arbetar med eller har erfarenhet ifrån arbete med systemsäkerhet. Se medlemskap.

För medlemmar finns ytterligare information, bland annat medlemsförteckning och dokumentation från tidigare möten. Se medlemssidor.

Aktuellt

Organisation och verksamhet

Styrelse– Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och för att sammankalla och arrangera föreningens medlemsmöten. Se styrelsen.
Medlemsmöten – Vi ordnar två gånger om året medlemsmöten med föreläsningar ofta kombinerade med studiebesök. Se möten för information från tidigare möten.

WEB – På vår websida; www.snss.nu finns information både från tidigare möten och kommande aktiviteter. Här finns också tillgång till en medlemsförteckning.

Medlemsförteckningen utformas så att den underlättar informella kontakter, i enlighet med föreningens syfte.

SNSS Informationsfolder

Några begrepp och definitioner

Systemsäkerhet definieras allmänt som egenskapen hos ett system att inte orsaka skada* på person, egendom eller miljö.

Systemsäkerhetsverksamhet är det totala arbete som syftar till att identifiera och kvantifiera olycksrisker i ett system samt att reducera eller helst eliminera dessa. Detta omfattar alla systemets livcykelfaser.

Risk, eller olycksrisk, avser sannolikhet för skada på person, egendom eller miljö och är en kombination av sannolikheten för en olycka sammanvägd med dess konsekvenser.

Säkerhet kan således ses som frånvaro av olycksrisk.

Ett system definieras enligt ISO/IEC 15288 som ”En sammansättning av samverkande element organiserade i syfte att uppnå ett eller flera uttalade syften”.

Tekniska system, speciellt komplexa, är sällan eller aldrig helt oberoende av människors påverkan. SNSS intresse omfattar därför både renodlat tekniska system och sociotekniska system.

Det finns en mängd etablerade metodiker och standarder inom olika tillämpningsområden och olika branscher. Definitioner skiljer sig något mellan standarderna. Under systemsäkerhetslänkar har vi sammanställt en lista över några organisationer, myndigheter och standarder.

Ett näraliggande, oftast förväxlat begrepp till systemsäkerhet (safety) är informationssäkerhet, intrångsskydd, fysiskt skydd och bevakning (security).

* I försvarsdomänen gäller oavsiktlig skada.