SNSS Verksamhet

SNSS Verksamhet – förslag från styrelsen till medlemmarna. Medlemmar kommenterar förslaget på e-postadress: SNSS-medlemmar@googlegroups.com

 

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet, SNSS
SNSS är en ideell förening med syfte att:

 • Sprida och öka kunskap inom området systemsäkerhet.
 • Skapa och underhålla informella kontakter mellan företag och personer som arbetar med systemsäkerhet

 

Nätverket är öppet för personer som arbetar med eller har erfarenhet ifrån arbete med systemsäkerhet inom organisationer av typen:

 • Forskning/Utbildning
 • Myndighet
 • Industri
 • Tillverkare
 • Verksamhetsutövare

verksamma främst inom följande branscher:

 • Flyg
 • Kärnkraft
 • Försvar
 • Fordon
 • Medicinsk teknik & vård
 • Transporter
 • Energi

 

Området systemsäkerhet är tvärvetenskapligt och föreningens medlemmar representerar många olika specialistområden såsom ingenjörsvetenskap, beteendevetenskap, forskning, juridik och ledning av verksamheter.

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet, SNSS(
Swedish Society for System Safety)SNSS is a non-profit society aimed at:

 • Spread and increase knowledge regarding System Safety
 • Initiate and maintain informal contacts between organisations and people active within the System Safety area.

 

The society is open to everyone who has been or is working with system safety within the following types of organisations:

 • Research/Education establishments
 • Authorities
 • Industries
 • Manufacturers
 • Operators

within the following business areas:

 • Aviation
 • Nuclear power
 • Defence
 • Vehicles
 • Medical devices and Care
 • Transportation
 • Power industry

System safety is cross functional discipline and the current members of the society represent a wide range of professions such as Engineering, Human Factors, Research, Legal and Management.

Vision och mål
Vår vision är att ”Vi skall vara det ledande nätverket i Sverige inom området systemsäkerhet” och våra mål för åren 2006-2007 är följande:

 • Antal nya medlemmar skall minst uppgå till 5 under 2006, föredragshållare ej medräknade.
 • Antal möten under 2006 skall vara 2 och under 2007 3.

 

Vision and Goals
Our vision is to be”the leading society within the System safety area in Sweden”. Our goals for 2006-2007 are:

 • Recruit at least 5 new members during 2006, speakers at society meetings excluded.
 • The number of society meeting should be 2 in 2006 and 3 in 2007.
Begreppet Systemsäkerhet
På samma sätt som begreppet risk, har också begreppet säkerhet, många betydelser och kan därför lätt misstolkas. Säkerhet ses ofta som frånvaron av risk.Risk ses ofta som en fara och den konsekvens som faran är kopplad till. Om man försöker uttrycka risken i siffror, så blir det viktigt att precisera risken – ge den ett sannolikhetsvärde. Även konsekvensen kan ofta kvantifieras. Det mest effektiv sättet att minska negativa konsekvenser i form av skada och olyckor på människa, utrustning och miljö, är att redan vid design av ett system eller verksamhet identifiera risker. Systemsäkerhetsarbetet innebär att med stöd av olika kompetenser och systematiska metoder, identifiera, värdera, reducera riskerna och begränsa eventuella konsekvenser och därmed uppnå säkerhet i olika typer av system.
System Safety
The term Safety has, in the same way as the term risk, many different meanings and can easily be misinterpreted. Many people view Safety as the absence of risk.
Risk is seen as a hazard and the consequence associated with the hazard. If you try to quantify the risk then you need to consider not only the consequence but also the likelihood that the hazard will occur. The most efficient way of mitigating death and injuries to people and damage to property and the environment is to identify risks when a system or process is designed.The system safety concept is the application of special technical and managerial skills to the systematic, identification, assessment  and elimination or control of hazards throughout the life-cycle of a system.
Begrepp och definitioner
Begreppen risk, system och säkerhet definieras på olika sätt inom olika verksamheter och branscher. Definitionerna återfinns också på olika språk. Inom SNSS har vi valt att inte själva definiera begreppen eller översätta de definitioner som finns på andra språk utan återger några exempel på definitioner nedan.
Definitions
Terms such as risk, system and safety are defined in different ways within different organisations and business areas. Definitions are also available in different languages. SNSS has decided not to develop any definitions of its own nor translate any existing non-Swedish definitions. We are replicating others definitions below including the source of information.

 

Vår verksamhet
Styrelse – Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och för att sammankalla och arrangera föreningens möten.
Society functions and activities
Executive Council – The Executive council, with members elected by the society, is responsible for the administration of the society including society meetings.
Medlemsmöten – Utöver årsmötet, anordnar vi med stöd av Programrådet, medlemsmöten med inbjudna föreläsare. Dessa möten, kombineras ofta med studiebesök. Society meetings – Society meetings are held 2-3 times a year. They are organized by the Program Council and are seminar type meetings with external speakers invited. These seminars often include site visits.
WEB – På vår websida; www.snss.nu ,finns information både från tidigare möten och kommande aktiviteter. Här finns också tillgång till en medlemsförteckning. Medlemsförteckningen utformas så att den underlättar informella kontakter, i enlighet med föreningens syfte WEB – Information about he society and  previous and future activities can be found on our web-site: www.snss.nuThe web-site also contains a list of the SNSS members.
Bli medlem – Om du har intresse för systemsäkerhet och vill utbyta erfarenheter inom nätverket skickar du en medlemsansökan till ordföranden och kassören med kontaktuppgifter och en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och/eller forskningsinriktning.Medlemskap beviljas den som är villig att stödja föreningens syften.När du antagits som medlem erhåller du en faktura från kassören på medlemsavgiften, 500 kronor. How to become a member – If you would like to become a member of SNSS please send an informal application with your name, contact details and a short description of your connection to System safety.Send the application by e-mail to the President and the Treasurer of SNSS.Membership will be granted anyone that is willing to support the principles of the society.You will receive an invoice with the annual fee once you have been recognized as a member of the society.
DEFINITIONER PÅ SVENSKA

DEFINITIONS IN ENGLISH

Systemsäkerhet
Egenskapen hos ett system att inte orsaka skada på person, egendom eller yttre miljö.(Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet 1996)
System safetyThe system safety concept is the application of special technical and managerial skills to the systematic, identification and elimination or control of hazards throughout the life-cycle of a system.(System Safety Society web-page 2006-02-08)
Systemsäkerhetsverksamhet
Det totala arbete som bedrivs för ett visst system under studier, utveckling, anskaffning/upphandling, produktion, drift, vidmakthållande och avveckling i syfte att identifiera och kvantifiera risker, eliminera dessa eller reducera dem till en tolerabel nivå.(Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet 1996)
System Safety WorkThe total work carried out for a certain system during studies, development, procurement/purchase (including direct procurement or renovation or modification), production, operation (including technical adaptation), preservation and sustainment as well as disposal, with the aim of identifying and quantifying risks and eliminating these risks or reducing them to a tolerable level.(Swedish Armed Forces System Safety Manual 1996 H SystSäE)
System – En kombination av förnödenheter, anläggningar, personal samt instruktioner, reglementen m m för utbildning, användning och underhåll i såväl krig, kris som fred.(Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet 1996) 

 

 

 

 

 

 

System – A system is defined as a group of interacting, interrelated, or interdependent elements that are organized and integrated to form a collective unity and perform a specific task or function under the influence of related stresses. These stresses can be either expected, as part of normal operations, or unexpected, as part of inadvertent acts that produce beyond normal (i.e., abnormal) stresses. This definition of a system, therefore, includes not only the product or the process, but the influences that the surrounding environment (including human interactions) may have on the product’s or process’ safety performance.(System Safety Society web-page 2006-02-08)Sum total of all components parts working together within a given environment to achieve a given purpose within a given time period.(System Safety Analysis Handbook, 2nd ed. 1997, System Safety Society)A combination, with defined boundaries, of elements that are used together in a defined operating environment to perform a given task or achieve a specific purpose. The elements may include personnel, procedures, materials, tools, equipment, facilities, services and/or software as appropriate.

(MoD Interim Defence Standard 00-56 Issue 3 Publication Date 17 December 2004)

Säkerhet
Frånvaro av förhållanden som kan leda till vådahändelser. Motsats till risk.(Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet 1996)
Safety
Freedom from exposure to the occurrence of mishaps.
(System Safety Analysis Handbook, 2nd ed. 1997, System Safety Society)
Risk – En kombination av frekvens eller sannolikhet och konsekvensen av en specificerad vådahändelse eller olycka.(Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet 1996) 

 

Risk – An expression of the probability of a hazardous state occurring, the probability of the hazard causing a mishap, and the perceived severity of the worst potential mishap that could result.(System Safety Analysis Handbook, 2nd ed. 1997, System Safety Society)Combination of the likelihood of harm and the severity of that harm.(MoD Interim Defence Standard 00-56 Issue 3 Publication Date 17 December 2004)
Olycka – Terminologi inom kärnteknisk verksamhetRadiologisk olycka: Uppkommen brist i en barriär eller annat förhållande som medför spridning av radioaktiva ämnen, eller som ger upphov till stråldoser, utöver vad som är tillåtet vid normaldrift.Barriär:Fysisk inneslutning av radioaktiva ämnen.(Källa:…) Mishap – An undesirable event or series of events that cause unacceptable personal injury or damage to property or the external environment.(Swedish Armed Forces System Safety Manual 1996 H SystSäE)—
Säkerhet, datasäkerhet Security – Security is being free from danger. The term can be used with reference to crime, accidents of all kinds, etc. Security is a vast topic including security of countries against terrorist attack, security of computers against hackers, home security against burglars and other intruders, financial security against economic collapse and many other related situations.Defining the word securityThe word “security” in general usage is synonymous with “safety,” but as a technical term “security” means that something not only is secure but that it has been secured. For example, In telecommunication, the term security has the following meanings:A condition that results from the establishment and maintenance of protective measures that ensure a state of inviolability from hostile acts or influences.With respect to classified matter, the condition that prevents unauthorized persons from having access to official information that is safeguarded in the interests of national security.Measures taken by a military unit, an activity or installation to protect itself against all acts designed to, or which may, impair its effectiveness. 

(Sources: from Federal Standard 1037C and adapted from the Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)